1.Informacje o RODO

 1. RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które firma Algiz Joanna Frątczak stosuje od 4 lutego 2020 r. i przestrzega zasad określonych w RODO.
 1. Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 2. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

2. Stosowane definicje

W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:

 1. Serwis/Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.joannafratczak.pl  za pośrednictwem którego Użytkownik może: przeglądać jego zawartość (blog, sklep on-line, system rezerwacyjny ), kontaktować się z administratorem danych (formularz kontaktowy), składać zamówienia na produkty i towary (sklep on-line), zamówić informacje handlowe i marketingowe (newsletter), umówić się na konsultację lub wizytę (zapisy online).
  1. Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, w niniejszej polityce rozumie się przez to: Algiz Joanna Frątczak 54-620 Wrocław, ul. Zbarska 8, NIP 6911107757
  2. Użytkownik – osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Serwisie/Sklepie.
  3. Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

3. Cele przetwarzania danych

1) Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. złożenia i realizacji zamówienia w sklepie online, realizacja przysługujących osobie praw związanych z realizacją zamówienia.
  • rejestracji i założenia konta w Serwisie,
  • udokumentowania sprzedaży lub wykonania usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury dla osoby fizycznej,
  • udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem danych teleadresowych dostępnych na stronie Serwisu,
  • wysłania informacji handlowych i marketingowych administratora danych na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie zapisu na newsletter, za zgodą osoby, której dane dotyczą,
  • dochodzenia praw i roszczeń przez administratora danych lub osobę, której dane dotyczą.

2) Podanie danych jest niezbędne dla realizacji zamówienia, wystawienia dokumentu sprzedaży, dochodzenia roszczeń, a także udzielenia odpowiedzi na pytania.

3) Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

4) Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację usług, w tym zamówienia i kontaktu.

4. Sposoby pozyskiwania danych

1) Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez:

 • wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi podczas składania zapytania przez formularz na stronie,
  • wypełnienie formularza zapisu na newsletter,
  • wypełnienie formularza zamówienia w sklepie-online,
  • wypełnienie formularza w serwisie rezerwacyjnym,
  • rejestracja konta w Serwisie,
  • podanie danych do przygotowania i zawarcia umowy,
  • bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności.

5. Zakres przetwarzanych danych

1) Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie:

 • złożenia zapytania przez formularz kontaktowy lub za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie: adres e-mail numer telefonu, adres poczty elektronicznej, imię, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą,
  • dokonanie zapisu na newsletter, imię, adres e-mail
  • złożenia zamówienia w sklepie online: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy,
  • złożenie zamówienia w serwisie rezerwacyjnym: : imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy,
  • rejestracji konta w Serwisie lub sklepie online: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, login,
  • wystawienia rachunku lub faktury: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby, NIP,
  • przygotowania i zawarcia umowy: imię i nazwisko, adres, numer dowodu osobistego, etc.

6. Okres przetwarzania danych

1) Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.:

 • przez okres trwania zawartej umowy,
  • przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy lub usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury – dane przechowywane są przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
  • przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy lub drogą telefoniczną,
  • do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą.

7. Odbiorcy danych

1) Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych, w szczególności podmiotom w zakresie:

 1. hostingu strony www,
  1. serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w celu automatyzacji newslettera, wystawiania faktur, obsługi zamówień, rezerwacji usług, etc.
  2. prowadzenia obsługi księgowej,
  3. prowadzenia obsługi biurowej,
  4. i obsługi zamówień.
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać także udostępnione podmiotom wspierającym administratora danych, w tym podmiotom realizującym, obsługę płatności online.
 3. Dane osobowe Użytkownika są przekazywane do podmiotów trzecich, tj. Stany Zjednoczone Ameryki w celu automatyzacji newslettera na podstawie Standardowych Klauzul Umownych dotyczących przekazywania danych do państw trzecich.

8. Prawa osób, których dane dotyczą

1) Osobie, której dane dotyczą przysługuje:

 1. prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania,
  1. prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas,
  2. prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,
  3. prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania,
  4. prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,
  5. prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
  6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem,
  7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

2) W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z administratorem danych.

9. Postanowienia końcowe

 1. Administrator danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, szczególnie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą lub inne, istotne zmiany wpływające na treść informacji przekazywanej Użytkownikom.
 2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały od dnia ich opublikowania na stronie Serwisu/Sklepu.

Polityka cookies serwisu i sklepu online

1. Stosowane definicje

1) Cookies – małe pliki, które są pobierane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, powiązanym z informacjami o sposobie użytkowania strony.

2) Użytkownik – osoba, która dobrowolnie korzysta z usług i treści dostępnych w Serwisie i Sklepie, tj. przegląda strony Serwisu i Sklepu, składa zamówienie w Sklepie, rejestruje się, zapisuje się na bezpłatny newsletter lub kontaktuje się z właścicielem Sklepu poprzez formularz kontaktowy,

3) Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.joannafratczak.pl za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonywać zakupów określonych Produktów.

4) Serwis – serwis dostępny pod adresem www.joannafratczak.pl, za pomocą którego Kupujący może przeglądać zawartość postów blogowych, złożyć zamówienie na produkty lub usługi, zapisać się na newsletter lub skontaktować się z Administratorem danych osobowych.

5) Administrator danych osobowych i Sprzedawca – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Kupujących i Użytkowników serwisu jest Sprzedawca, tj. Algiz Joanna Frątczak, 54-620 Wrocław ul. Zbarska 8, NIP 6911107757

6) Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

2. Postanowienia ogólne

1) Serwis i Sklep używają plików cookies, aby dostarczać usługi i funkcje dostosowane do preferencji i potrzeb Użytkowników Sklepu, w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

2) Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy, tj. są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki lub trwały.

3) Stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze stron Serwisu i Sklepu i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze stron, a także umożliwia zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień.

3. Cele cookies.

 1. Sklep wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

dostosowania zawartości stron Serwisu i Sklepu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (wyświetlanie dostosowane do potrzeb),

 1. dokonania analiz i statystyk, które dostarczą informacji, w jaki sposób Użytkownik Serwisu i Sklepu korzysta ze stron, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 2. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.
 3. Dane zawarte w cookies będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Serwisu i Sklepu.
 4. W celu analizy ruchu na stronie Serwisu i Sklepu, źródła ruchu, jak i optymalizacji działań marketingowych zainstalowaliśmy na stronie:
  1. Piksel Facebooka, który pozwala na zbieranie informacji na temat korzystania przez Użytkownika ze strony Serwisu i kierowanie do niego dedykowanych reklam w tym serwisie społecznościowym, umożliwia korzystanie z funkcji portali społecznościowych, takich jak udostępnianie treści, subskrypcję.
  2. Google Analytics, co pozwala na analizę ruchu Użytkownika na stronie Serwisu i jego podstronach,
  3. You Tube gdzie oglądanie filmów wiąże się z akceptacją plików cookies firmy You Tube,
  4. Zoom za pośrednictwem którego prowadzone są webinary, a uczestnictwo w nich wiąże się z akceptacją plików cookies firmy Zoom,
  5. Skype i Messenger za pośrednictwem których prowadzone są sesje online co wiąże się z akceptacją plików cookies firmy Skype i Facebook.

       4) Dane zawarte w cookies nie są łączone z przekazanymi przez Użytkownika danymi osobowymi.

4. Akceptacja lub zmiana ustawień cookies.

 1. Klikając ”Zgadzam się/Akceptuję/Rozumiem/” w okienku z informacją o cookies Użytkownik zgadza się na użycie cookies w wyżej wymienionych celach.
 2. Użytkownik może w każdej chwili skasować i/lub wyłączyć cookies w przeglądarce internetowej, z której korzystasz podczas przeglądania stron.
 3. Niektóre pliki cookies – tzw. cookies funkcjonalne mogą być niezbędne do prawidłowego działania stron Serwisu i Sklepu.
 4. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej (opcja „pomoc”), z której korzysta do przeglądania stron Serwisu i Sklepu.
 5. Ustawienia plików cookies mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
 6. Skasowanie lub wyłączenie plików cookies może spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części strony (dotyczy cookies funkcjonalnych).

Postanowienia końcowe.

1) Serwis i Sklep zastrzega możliwość zmiany niniejszej Polityki cookies w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności Użytkowników.

2) W przypadku zmiany obowiązującej polityki cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywać od dnia ich publikacji na stronach Serwisu i Sklepu.