( stan na dzień 1 maja 2023r.)

 

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego joannafratczak.pl oraz warunki sprzedaży dostępnych w tych serwisie produktów i usług.

       § 1.DEFINICJE

 1. Algiz Joanna Frątczak – właściciel Serwisu, z siedzibą: ul. Zbarska 8, 54-620 Wrocław, NIP 6911107757; adres e-mail: joannafratczak@tlen.pl
  • Serwis – internetowy serwis usługowy, pośredniczący między Autorem a Użytkownikiem w transakcjach sprzedaży Produktów.
  • Adres internetowy Serwisu to www.joannafratczak.pl
  • Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w wypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna nabywająca Produkt za pomocą Serwisu.
  • Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne;
  • Materiały – jeden lub kilka komputerowych plików zawierających nagrania wideo lub inne pliki będące podstawowym składnikiem Produktu.
  • Materiały Dodatkowe – zero lub więcej plików komputerowych będących dodatkiem do Produktu.
  • Produkt – usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów oraz Materiałów Dodatkowych w postaci komputerowych plików, świadczona za pomocą Internetu przez Autora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.
  • Usługa – udział w warsztatach lub sesji indywidualnej online lub stacjonarnej.
  • Faktura – faktura bez vat, rachunek
  • Hasło – poufny ciąg znaków alfanumerycznych, znany wyłącznie Użytkownikowi, konieczny do autoryzowanego dostępu do Serwisu https://joannafratczak.pl oraz Produktów określany przez Użytkownika w trakcie dokonywania pierwszego zakupu Produktu.
  • Reklamacja – zgłoszenie Algiz Joanna Frątczak przez Użytkownika wady Produktu.
  • Proces Reklamacyjny – ciąg czynności Użytkownika i Algiz Joanna Frątczak mający na celu rozpatrzenie reklamacji dokonanej przez Użytkownika, a w przypadku jej uwzględnienia, także usunięcie wady Produktu.

       § 2.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Z chwilą złożenia zamówienia w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, Algiz Joanna Frątczak ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług.
 2. Algiz Joanna Frątczak zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu, bez podania przyczyny oraz w jakimkolwiek czasie.
 3. Każdy użytkownik Internetu (osoba) może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu.
 4. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron WWW, odtwarzanie dźwięku a także posiadanie skrzynki pocztowej email.
 5. Użytkownikiem mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (osoby prawne lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej).
 6. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Algiz Joanna Frątczak zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Algiz Joanna Frątczak zastrzega sobie prawo do zmiany terminu publikacji materiału, ze względów technicznych lub organizacyjnych.

§ 3.ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu produktów w postaci plików komputerowych zawierających nagrania wideo, lub inne pliki oraz rezerwacji miejsca na warsztacie oraz sesji indywidualnej online i stacjonarnej.
 2. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Algiz Joanna Frątczak należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz podczas składania zamówienia.
 3. Algiz Joanna Frątczak zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia. Anulowanie zamówienia przez Algiz Joanna Frątczak powoduje ten skutek, że umowę uznaje się za niezawartą.
 4. Zamówień można dokonywać przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny w ciągu doby.
 5. Ceny wszystkich Produktów/Usług znajdujących się w Serwisie są cenami brutto podanymi w złotych polskich.
 6. Podstawowym sposobem dostawy dla produktów wirtualnych jest wysyłka na adres email podany w zamówieniu, a dla produktów fizycznych wysyłka na adres pocztowy podany w zamówieniu.
 7. Produkt zostanie udostępniony Użytkownikowi nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia zapłaty przez Algiz Joanna Frątczak.
 8. Algiz Joanna Frątczak zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi Produkt pozbawiony wad, zgodny z opisem znajdującym się na stronie internetowej Serwisu.
 9. O wszelkich dodatkowych obowiązkach zapłaty związanych ze świadczeniem głównym Użytkownik zostanie poinformowany przez Algiz Joanna Frątczak.
 10. Dokonując zakupu Produktu (kliknięcie ikony ,,dodaj do koszyka” oraz potwierdzeniu zamówienia w zakładce ,,zamówienie”), Użytkownik wyraża zgodę na płatność związaną z tym Produktem.
 11. Dokonując rezerwacji miejsca na warsztacie lub sesji indywidualnej online lub stacjonarnej (w systemie rezerwacyjnym potwierdzenie poprzez przycisk ,,wyślij” ) Użytkownik wyraża zgodę na płatność związaną z tą Usługą.
 12. Po zakupie Usługi (rezerwacji) Użytkownik otrzymuje maila z terminem i miejscem realizacji Usługi stacjonarnej lub terminem i komunikatorem za pośrednictwem, którego zostanie zrealizowana Usługa online.
 13. W sklepie i systemie rezerwacyjnym istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów: gotówka lub za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych
 14.  Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny realizowane są poprzez zewnętrzny system płatności paynow, obsługiwany przez firmę mBank z siedzibą w Warszawie.”
 15. Faktury (nie VAT) wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie numeru NIP oraz danych do rachunku zgodnie z odpowiednim formularzem.
 16. Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury oraz jej odbiór bez konieczności składania swojego podpisu.

§ 4.ZASADY KORZYSTANIA Z ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW

 1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu.
 3. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach) w sposób niezgodny z prawem. Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.
 4. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Algiz Joanna Frątczak może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy produktu (Użytkownika), z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu.

       § 5.REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy joannafratczak@tlen.pl
 2. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy się nie uruchamia lub jest niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Serwisu lub Produkt nie został dostarczony w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Użytkownik może w terminie 14 dni od zakupu wystąpić do Algiz Joanna Frątczak z reklamacją.
 3. Użytkownik, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie drogą mailową w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail: joannafratczak@tlen.pl
 4. Po upływie 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy Użytkownik traci przedmiotowe prawo.
 5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Użytkownik zobowiązany jest do wysłania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz numer konta na jaki mają być zwrócone środki.
 6. Algiz Joanna Frątczak niezwłocznie potwierdza Użytkownikowi, drogą mailową, otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy, umowę taką uważa się za niezawartą. Użytkownik traci dostęp do Produktu, natomiast Sprzedający zwraca uiszczoną cenę. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 8. Zwrot płatności nastąpi taką samą drogą jaka została wykorzystana przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba, że Użytkownik wyraźnie wskaże inne rozwiązanie.
  W każdym przypadku Użytkownik nie ponosi opłat związanych ze zwrotem płatności.
 9. Algiz Joanna Frątczak rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Algiz Joanna Frątczak poinformuje Użytkownika za pomocą listu e-mail.
 10. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Algiz Joanna Frątczak dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za reklamowany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia otrzymania formularza zwrotu. Algiz Joanna Frątczak zastrzega sobie prawo potrącenia kosztów manipulacyjnych.
 11. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Algiz Joanna Frątczak, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu którego reklamacja dotyczy.

§ 6.FAKTURY

 1. Użytkownik akceptuje faktury otrzymywane w formie elektronicznej.
 2. Użytkownik otrzymuje faktury w formie elektronicznej w postaci pliku PDF. Aby otrzymać fakturę Użytkownik zaznaczy przy składaniu zamówienia „Chcę otrzymać fakturę” i poda dane do faktury w odpowiednich polach formularza.
 3. Duplikaty do faktur wystawionych i dostarczonych w formie elektronicznej będą przyjmowane w formie elektronicznej.
 4. Algiz Joanna Frątczak zbiera i przetwarza za pomocą Serwisu dane osobowe, dobrowolnie podane przez Użytkownika.
 5. Zbierane i przetwarzane są jedynie te dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia przez Algiz Joanna Frątczak usług na rzecz Użytkownika oraz zapewnienia mu pomocy.

§ 7.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Algiz Joanna Frątczak zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z zastrzeżeniem iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia.
 2. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.
 3. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Użytkownikiem.

§ 8.WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Algiz Joanna Frątczak nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
 2. Algiz Joanna Frątczak nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.
 3. Algiz Joanna Frątczak nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
 4. Algiz Joanna Frątczak zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Algiz Joanna Frątczak.