(stan na dzień 23.02.2021r)

§1.POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Organizatorem warsztatów jest firma  Algiz Joanna Frątczak ul. Zbarska 8, 54-620 Wrocław, NIP: 691-110-77-57 (tel. 570 917 988), strona internetowa: www.joannafratczak.pl.

2. Prowadzącym warsztaty i sesje indywidualne jest Joanna Frątczak.

§ 2.PROCEDURA ZGŁASZANIA UDZIAŁU W WARSZTACIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1.Uczestnikami warsztatów mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnej powinny uzyskać zgodę przedstawiciela ustawowego, w szczególności rodzica.
2. Osoba zainteresowana udziałem w warsztacie przesyła organizatorowi formularz zgłoszeniowy, za pośrednictwem strony internetowej www.joannafratczak.pl.
3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego na udział w warsztacie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
4. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator potwierdzi mailem dostępność miejsca na wybranym warsztacie na adres e-mail wskazany w formularzu.

5. Po otrzymaniu informacji zwrotnej, potwierdzającej dostępność miejsca na warsztacie uczestnik zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w terminie najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem warsztatu.

6. Wpłatę zaliczki należy dokonać przelewem na konto wskazane na stronie warsztatu. Pozostałą część opłaty należy dokonać przelewem lub gotówką przed rozpoczęciem zajęć.

7. Dokonanie terminowej wpłaty gwarantuje uczestnikowi miejsce na warsztacie.

8. Zwrot zaliczki: w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni przed datą rozpoczęcia warsztatu (liczy się data wpływu oświadczenia w formie pisemnej mailem na adres e-mail joannafratczak@tlen.pl uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki w całości. Zwrot zostanie dokonany na konto, z którego dokonano wpłaty.

9. W przypadku otrzymania oświadczenia o rezygnacji z warsztatu w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem warsztatu zaliczka nie podlega zwrotowi.

10. Uczestnik, który będzie oczekiwał na wystawienie rachunku/faktur (nie VAT) za usługę szkoleniową w tytule przelewu powinien podać numer NIP.

11. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymanie rachunku/faktury (nie VAT) drogą elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

12. Nawet jeśli uczestnicy zajęć będą mogli brać udział tylko w części warsztatu wpłacają pełną kwotę za udział w warsztacie.
13. Cena uczestnictwa w warsztacie obejmuje tylko i wyłącznie opłatę za udział w zajęciach i nie obejmuje kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia.
14. Organizator nie uczestniczy ani nie pośredniczy w organizacji dojazdów, noclegów i wyżywienia uczestników warsztatów chyba, że zostało to podane bezpośrednio w ofercie poszczególnego warsztatu.
15. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatu w planowanym terminie,z przyczyn od niego niezależnych, takich jak: zdarzenie noszące cechy siły wyższej czy choroba prowadzącego.

16. W przypadku odwołania zajęć z winy prowadzącego i/lub Organizatora,  Organizator zaproponuje inny termin realizacji warsztatu lub zwrot wpłaconej kwoty.
17. Opłata wniesiona za uczestnictwo w warsztacie zostanie zwrócona na konto podane przez uczestnika.

§ 3.PROCEDURA SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI DOTYCZĄCYCH WARSZTATÓW

1. Uczestnik warsztatów ma prawo składania reklamacji usługi, jeżeli nie została ona zrealizowana zgodnie z niniejszym regulaminem lub ofertą warsztatu.
2. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres:  Algiz Joanna Frątczak ul. Zbarska 8, 54-620 Wrocław za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres: joannafratczak@tlen.pl
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać nazwę firmy (jeżeli dotyczy) oraz imię i nazwisko uczestnika, dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, przedmiot reklamacji (temat warsztatu, termin i miejsce realizacji), uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji, oczekiwania wobec organizatora warsztatu, podpis osoby składającej reklamację.
4. Reklamację można złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych licząc od dnia zakończenia warsztatu.
5. Organizator warsztatu zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
6. Organizator warsztatu ma 21 dni na rozpatrzenie reklamacji, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 35 dni.
7. W sytuacji, gdy reklamacja nie zawiera danych, o których mowa w ust. 3 powyżej, organizator wezwie składającego reklamację, w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji, do jej uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez uczestnika wezwania. Okres oczekiwania na uzupełnienie reklamacji nie jest wliczany do okresu, o którym mowa w ust. 6.

8. W przypadku, gdy treść reklamacji uniemożliwia wezwanie składającego do jej uzupełnienia, zgodnie z ust. 7 powyżej, organizator pozostawi reklamację bez rozpatrzenia.
9. W razie niedochowania przez uczestnika terminu, o którym mowa w ust. 7, organizator pozostawi reklamację bez rozpatrzenia.
10. Organizator, po rozpatrzeniu reklamacji, może uznać ją za bezzasadną lub za zasadną.
11. W razie uznania reklamacji za zasadną w całości lub części, organizator zaproponuje uczestnikowi:
a) powtórzenie uczestnictwa w warsztacie w innym terminie, w określonym przez organizatora zakresie;
b) zwrot kosztów uczestnictwa w warsztacie, w określonej przez organizatora wysokości;
c) otrzymanie dodatkowych materiałów edukacyjnych;
d) inną formę niż wskazane w lit. a-d §3.
12. Organizator może poprosić uczestników warsztatów o wyrażenie opinii na temat przeprowadzonych warsztatów w formie ankiet, których wypełnienie jest dobrowolne.

§ 4.SESJE INDYWIDUALNE USTAWIENIOWE LUB COACHINGOWE ( W TYM SESJE ON-LINE  I TELEFONICZNE)

1. Sesja indywidualna (w gabinecie, on-line lub telefoniczna) odbywa się po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym, po którym odbywa się ustalenie terminu sesji.

2. Na indywidualną sesję on-line lub telefoniczną, można umówić się ustalając szczegółową datę oraz godzinę spotkania, wysyłając  na adres email joannafratczak@tlen.pl, potwierdzenie przelewu, według klucza podanego w trakcie umawiania sesji.

3. Sesje on-line odbywają się  za pomocą Skype, Messenger lub innej platformy ustalonej z prowadzącym sesję.

4. Klient może odwołać sesję lub zmienić jej termin, w uzgodnieniu z prowadzącym sesję, na co najmniej 24 godziny przez ustalonym terminem.

5. Prowadzący sesję może odwołać bądź zmienić termin sesji w dowolnym momencie bez podania przyczyn.

§ 5.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego na udział w warsztacie oraz zgłoszenie się na sesję indywidualną jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem warsztatów i sesji indywidualnych, Polityką prywatności, Notą prawną oraz szczegółową ofertą przedmiotowego warsztatu lub sesji indywidualnej zamieszczonych  na stronie internetowej www.joannafratczak.pl.
3. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.joannafratczak.pl oraz w biurze organizatora szkolenia.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. Zaistniałe zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej www.joannafratczak.pl. Zmiany nie mają zastosowania do już zrealizowanych warsztatów.