1. Organizatorem warsztatów jest firma  Algiz Joanna Frątczak ul. Zbarska 8, 54-620 Wrocław, NIP: 6911107757 , strona internetowa: www.joannafratczak.pl lub osoba, której została powierzona organizacja warsztatów przez firmę Algiz Joanna Frątczak.
 2. Prowadzącym warsztaty i sesje indywidualne jest Joanna Frątczak.

§ 2.PROCEDURA ZGŁASZANIA UDZIAŁU W WARSZTACIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Uczestnikami warsztatów mogą być osoby pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Osoby niepełnoletnie powinny uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.
 3. Warunkiem udziału w warsztatach  osób, które są w trakcie terapii psychiatrycznej bądź psychologicznej, uzależnień jest wcześniejsze zawiadomienie Joanna Frątczak. Zaleca się skonsultowanie udziału z lekarzem i/lub terapeutą.
 4. Uczestnik bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.

§ 3. REZERWACJA MIEJSCA NA WARSZTACIE  

 1. Rezerwacja miejsca na warsztacie następuje przez stronę www.joannafratczak.pl
 2. Uczestnik po wybraniu interesującego go warsztatu zapisuje się i dokonuje płatności.
 3. Dokonując wpłaty uczestnik wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
 4. Dokonanie wpłaty gwarantuje uczestnikowi miejsce na warsztacie.
 5.  Po dokonaniu wpłaty, na podany przez uczestnika adres e-mail organizator wysyła informację potwierdzającą miejsce na warsztacie.
 6.  Koszt udziału w warsztacie obejmuje wyłącznie uczestnictwo w warsztacie i nie obejmuje kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia.
 7. Organizator nie uczestniczy ani nie pośredniczy w organizacji dojazdów, noclegów
   i wyżywienia uczestników warsztatów chyba, że zostało to podane bezpośrednio w ofercie poszczególnego warsztatu.

§ 4. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W WARSZTACIE

 1. Rezygnacja z uczestnictwa w warsztacie możliwa jest poprzez naciśnięcie przycisku ,,anuluj rezerwację”, który został wysłany w e-mailu potwierdzającym rezerwację lub odpowiedzią  NIE na przypominający sms wysłany do Klienta przez system rezerwacyjny.
 2. Anulowanie rezerwacji  jest warunkiem bezwzględnym do ubiegania się o zwrot wpłaty zgodnie z przepisami poniżej
 3. W przypadku rezygnacji z warsztatu w terminie powyżej 15 dni przed rozpoczęciem warsztatu organizator zastrzega sobie prawo do potrącenia 20% wartości wpłaconej kwoty za warsztat na koszty organizacyjne.
 4. Zwrot zostanie dokonany na konto podane przez klienta w mailu wysłanym na adres joannafratczak@tlen.pl.
 5. W przypadku rezygnacji w terminie 14 dni przed rozpoczęciem warsztatu bądź krótszym wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatu w planowanym terminie,
  z przyczyn od niego niezależnych, w przypadku choroby prowadzącego lub gdyby grupa była za mała lub w ostatniej chwili zbyt wiele osób zrezygnowało z udziału w warsztacie.
 7. W przypadku odwołania zajęć z winy prowadzącego i/lub Organizatora,  Organizator zaproponuje inny termin realizacji warsztatu lub zwrot wpłaconej kwoty na konto podane przez uczestnika.

§ 5. SESJE INDYWIDUALNE USTAWIENIOWE LUB COACHINGOWE ( STACJONARNE I ON-LINE )

 1. Uczestnikiem (klientem) sesji ustawieniowej może być tylko osoba pełnoletnia i  posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Warunkiem udziału w sesji osób, które są w trakcie terapii psychiatrycznej bądź psychologicznej, uzależnień jest wcześniejsze zawiadomienie Joanny Frątczak. Zaleca się skonsultowanie udziału z lekarzem i /lub terapeutą.
 3. Uczestnik bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 4. Sesja indywidualna (w gabinecie lub on-line) odbywa się po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji terminu, godziny i opłaceniu sesji na stronie www.joannafratczak.pl
 5. Dokonując opłaty klient wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
 6. Klient otrzyma na podanego przez siebie maila potwierdzenie rezerwacji sesji z podaniem odpowiednio adresu gabinetu (przy sesjach stacjonarnych) lub nazwy wybranej przez siebie platformy, za pomocą której odbędzie się sesja.
 7. Sesje on-line odbywają się za pośrednictwem Skype lub Messenger.
 8. W dniu sesji i o zarezerwowanej godzinie KLIENT  dzwoni do Prowadzącego sesję poprzez wybrany przez siebie wcześniej komunikator.
 9. Sesja indywidualna odbywa się w czasie zarezerwowanym przez klienta. Jeżeli klient spóźni się na sesje indywidualną lub sesję on-line, sesja zostanie zakończona o czasie, nie zostanie przedłużona o czas spóźnienia.

§ 6 REZYGNACJA Z SESJI INDYWIDUALNEJ.

 1. Klient może odwołać sesję, ale nie później niż 7 dni przed ustalonym terminem.
 2. Rezygnacja z uczestnictwa w sesji możliwa jest poprzez naciśnięcie przycisku ,,anuluj rezerwację”, który został wysłany w e-mailu potwierdzającym rezerwację  lub odpowiedzią  NIE na przypominający sms wysłany do Klienta przez system rezerwacyjny.
 3. W przypadku braku anulowania rezerwacji za pomocą systemu rezerwacyjnego opłata za sesję nie podlega zwrotowi. W przypadku zwrotu opłata zostaje pomniejszona o 10% kosztów księgowania.
 4. Jeśli rezygnacja z sesji nastąpi w czasie krótszym niż 7 dni opłata nie będzie zwracana
 5. Zwrot opłaty zostanie dokonany na konto podane przez klienta w mailu wysłanym na adres joannafratczak@tlen.pl.
 6. Prowadzący sesję może odwołać bądź zmienić termin sesji w dowolnym momencie bez podania przyczyn.

§ 7 SPOSÓB PŁATNOŚCI

 1. W sklepie (systemie rezerwacyjnym) istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów: gotówką oraz za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych

               2. Dokonując zakupu produktu lub usługi (kliknięcie ikony ,,rezerwuj” w systemie rezerwacyjnym oraz potwierdzeniu zamówienia w zakładce ,,wyślij” Klient wyraża zgodę na płatność związaną z tym produktem/usługą.

3. Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny realizowane są poprzez zewnętrzny system płatności paynow, obsługiwany przez firmę mBank z siedzibą w Warszawie.”

§ 8 FAKTURY

 1. Klient (uczestnik warsztatu lub sesji indywidualnej), który będzie oczekiwał na wystawienie faktury za usługę szkoleniową  lub sesję indywidualną powinien podać dane firmy, w tym NIP dokonując rezerwacji lub najpóźniej w dniu warsztatu lub sesji indywidualnej wysłać maila z danymi firmy, w tym NIP, datą warsztatu lub sesji oraz kwotą na adres joannafratczak@tlen.pl.
 2. Klient akceptuje faktury otrzymane w formie elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.
 3. Jeśli Klient nie prześle danych do faktury w czasie, o którym mowa powyżej, wpłacona kwota zostanie zafiskalizowana bez możliwości wystawienia faktury.

§ 9 .PROCEDURA SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI DOTYCZĄCYCH WARSZTATÓW

 1. Uczestnik warsztatów ma prawo składania reklamacji usługi, jeżeli nie została ona zrealizowana zgodnie z niniejszym regulaminem lub ofertą warsztatu.
 2. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres:  Algiz Joanna Frątczak ul. Zbarska 8, 54-620 Wrocław za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres: joannafratczak@tlen.pl
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać nazwę firmy (jeżeli dotyczy) oraz imię i nazwisko uczestnika, dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, przedmiot reklamacji (temat warsztatu, termin i miejsce realizacji), uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji, oczekiwania wobec organizatora warsztatu, podpis osoby składającej reklamację.
 4. Reklamację można złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych licząc od dnia zakończenia warsztatu.
 5. Organizator warsztatu zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa  w ust. 4.
 6. Organizator warsztatu ma 21 dni na rozpatrzenie reklamacji, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 35 dni.
 7. W sytuacji, gdy reklamacja nie zawiera danych, o których mowa w ust. 3 powyżej, organizator wezwie składającego reklamację, w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji, do jej uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez uczestnika wezwania. Okres oczekiwania na uzupełnienie reklamacji nie jest wliczany do okresu, o którym mowa w ust. 6.
 8. W przypadku, gdy treść reklamacji uniemożliwia wezwanie składającego do jej uzupełnienia, zgodnie z ust. 7 powyżej, organizator pozostawi reklamację bez rozpatrzenia.
 9. W razie niedochowania przez uczestnika terminu, o którym mowa w ust. 7, organizator pozostawi reklamację bez rozpatrzenia.
 10. Organizator, po rozpatrzeniu reklamacji, może uznać ją za bezzasadną lub za zasadną.
 11. W razie uznania reklamacji za zasadną w całości lub części, organizator zaproponuje uczestnikowi:
  a) powtórzenie uczestnictwa w warsztacie w innym terminie, w określonym przez organizatora zakresie;
  b) zwrot kosztów uczestnictwa w warsztacie, w określonej przez organizatora wysokości;
  c) otrzymanie dodatkowych materiałów edukacyjnych;
  d) inną formę niż wskazane w lit. a-d §6.
 12. Organizator może poprosić uczestników warsztatów o wyrażenie opinii na temat przeprowadzonych warsztatów w formie ankiet, których wypełnienie jest dobrowolne

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego na udział w warsztacie oraz zgłoszenie się na sesję indywidualną jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem warsztatów i sesji indywidualnych, Polityką prywatności, Notą prawną oraz szczegółową ofertą przedmiotowego warsztatu lub sesji indywidualnej zamieszczonych  na stronie internetowej www.joannafratczak.pl.
 3. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.joannafratczak.pl oraz w biurze organizatora szkolenia.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. Zaistniałe zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej www.joannafratczak.pl. Zmiany nie mają zastosowania do już zrealizowanych warsztatów i przeprowadzonych sesji.

Nota Prawna

Informuję, że ustawienia systemowe nie są leczeniem w rozumieniu medycyny akademickiej. Nie są tym samym podstawą do diagnozowania i podejmowania działań medycznych. Ustawienia systemowe nie są formą psychoterapii.

Ich celem jest profilaktyka oraz wspieranie klienta w jego powrocie do zdrowia zarówno
 na poziomie fizycznym, jak i duchowym. Dają dodatkowo informację na temat zaistniałej sytuacji z punktu widzenia systemu rodzinnego oraz zaburzenia w obrębie podstawowych więzi i relacji. 


Zastrzegam sobie prawo do łączenia różnych metod w ramach jednej sesji i / lub warsztatu. Decyzja o sposobie pracy z klientem może być podjęta na podstawie wcześniejszego wywiadu na temat jego stanu zdrowia, aktualnej sytuacji życiowej, ilości odbytych szkoleń
 i/ lub warsztatów terapeutycznych w charakterze klienta (z naciskiem na pracę własną)
oraz ewentualnego leczenia psychiatrycznego.

Nie podejmuję się wykonania ustawienia osobie niestabilnej psychicznie, będącej w trakcie leczenia psychiatrycznego, mającej zdiagnozowane choroby psychiczne, osobie, która miały doświadczenie utraty panowania nad sobą lub utraty równowagi psychicznej pod wpływem silnych emocji.
Jeżeli klient zataja przede mną epizody utraty panowania nad sobą lub swoją chorobę psychiczną, bycie w trakcie leczenia lub podaje inne nieprawdziwe informacje, robi to tylko
 i wyłącznie na swoją odpowiedzialność, zdejmując kompletnie z prowadzącej sesję (wykonującej ustawienie) Joanny Frątczak oraz firmy Algiz Joanna Frątczak jakąkolwiek odpowiedzialność w tej kwestii.

Klient jest osobą dorosłą i bierze całkowitą odpowiedzialność za swoje uczestnictwo
 w wykonaniu ustawienia. Tak samo bierze odpowiedzialność za wszelkie decyzje, które podejmie po wykonaniu ustawienia. Joanna Frątczak ani firma Algiz Joanna Frątczak
 w żaden sposób nie odpowiadają za decyzje podjęte przez klienta lub okoliczności, które pojawiły się po wykonaniu ustawienia..

Decyzję o udziale w spotkaniach (sesje indywidualne, w tym on-line i/lub warsztaty) każdy uczestnik (klient, reprezentant, obserwator) podejmuje dobrowolnie.

Joanna Frątczak